Гоце ДелчевНачалоОбщество

Актуализират се средствата за работа с деца и ученици от уязвими групи

Средствата за детските градини и училищата за работа с деца и ученици от уязвими групи ще бъдат актуализирани в съответствие с политиката на правителството за увеличение на доходите в системата на предучилищното и училищното образование. Това предвижда изменение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета от Министерския съвет. Финансирането ще се използва за мотивиране и привличане на учители, заплащане на възнаграждения на служители, включени в екипите за обхват и ангажирани с мерки за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на риска от отпадане от системата. С промяна в наредбата се уеднаквява редът за формиране на групите за целодневна организация на учебния ден с реда за формиране на паралелките в училищата в случаите, когато групите са две. В момента за формиране на две паралелки в начален етап са необходими минимум 13 ученици, а в прогимназиален етап на основното образование – минимум 15. Минималният брой на учениците за формиране на две групи за целодневна организация досега беше 16, като в бъдеще ще бъде съобразен с нормативните изисквания за формиране на паралелките.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments