ДупницаНачало

Басейнова дирекция с отговор за сондажа в Бистрица

В отговор на наше запитване в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ в какво се изразява проблема и забавянето на сондажа в землището на село Бистрица, от там информират, че причината да не се издава разрешително за сондаж за търсене и проучване на термоминерални води в землището на  с. Бистрица е, че в БДЗБР не е постъпвало заявление за издаване на разрешително по Закона за водите. На въпроса ни „Възникнал ли е проблем, заради който не е възможно де се започнат проучвателни дейности на минерална вода?“ от дирекцията отговарят, че Община Дупница е подала в БДЗБР уведомление по чл. 58, ал. 1, т.6 от Закон за водите за извършване на  хидрогеоложко проучване  за търсене на термоминерални води в землището на  с. Бистрица с приложена към него проектна документация.

В отговор  с писмо от 26.05.2022г., изпратено на Община Дупница, БДЗБР е изразила становище,  че не съгласува хидрогеоложкото проучване, чрез проучвателен сондаж в посочения имот, тъй като същото не отговаря на условията, посочени в чл. 50 от Наредба№1 от 10 октомври 2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води и би било в противоречие с постигане на целта по чл. 2, ал.7, т.12 от същата наредба – организирано използване на подземните води и разкриването им с минимален брой съоръжения, предназначени за водовземане.

Припомням, че сондажа в Бистрица се забавя повече от година. Въпреки, че има предвидени средства, има избрана фирма и сключен договор все още заради процедури, които не са завършили сондаж така и не е започнал.

 

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments