(Видео)Община Кюстендил сформира нова работна група за оценка на проектни фишове

Община Кюстендил сформира нова Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на общината по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.