Видео/Малко над 6 млн и 100 хил лв е финансовата рамка на проектобюджет 2018 на Община Бобов дол

6 млн 127 хил 458 лв е финансовата рамка на проектобюджета на Община Бобво дол за 2018 година. За делегирани от държавата дейности 2 282 034 хил лв,  и за местни дейности 3 245 244 лв. На основание на Закона за публичните финанси, ръководството на Община  Бобов дол организира и проведе  публично обсъждане на проектобюджет 2018.

Предложена е структура на разходите по делегираните дейности;

 • общинска администрация, общински служители- 606 900

 • отбранителна и мобилизационна подготовка 90 220 лева

 • детски градини – 423 314 лева

 • неспециализирани училища без професионални гимназии -1 430 515 лева

 • здравни кабинети в училищата – 54 674 лева

 • център за настаняване от семеен тип – 383 600 лева

 • центрове за социална рехабилитация и интеграция – 473 600 лева

 • читалища – 226 125 лева

Структура на приходите от местни данъци:

 • имуществени данъци 407 100 лева

 • неданъчни приходи – 1 498 101 лева

 • трансфери и временни безлихвени заеми 1 121 900 лева

 • операции със финансови активи и пасиви – 218 323 лева

Структура на разходите от местни дейности:

– общинска администрация и служители към администрацията 413 458 лева

– общински съвет – 109 047 лева

– ликвидиране на последиците от стихийни бедствия и аварии – 120 000 лева

– дофинансиране на детски градини 155 425 лева

– други дейности по здравеопазването – 74 800 лева

– домашен социален патронаж – 24 650 лева

– осветление на улици и площади – 50 212 лева

– изграждане, ремонт и подържане на уличната мрежа – 428 600 лева

– други дейности по жилищно строителство, благоустройството и регионалното развитие – 353 204 лева

– озеленява -135 630 лева

– чистота – 834 649 лева

– спортни бази – 19 700 лева

– обредни домове и зали – 31 000 лева

– други дейности по икономиката – 217 601 лева

Всички разходи с дофинансиране – 3 245 424 лева.