(ВИДЕО) Минералните басейни в „Топлицата“ пресъхнаха

Легендата за топлицата гласи:
Преди много, много години един стар змей владеел горите между Струма и Места. Той имал двама синове, и те змейове, които изпращал насам-натам по работа. Веднъж по-малкият змей прелитал над село Мосомище. Било на Великден, та всички хора били на хорото, а сред тях и поповата щерка, гиздавата мома Топлица. Змеят я загледал от облаците, харесал я, па се спуснал и я грабнал от хорото. Горкият баща навсякъде разпитвал и я търсил, но не открил и следа от нея.

Един летен ден свещеникът се качил на Свети Гергската скала да събере дърва за огрев и там съгледал дъщеря си, цяла в сърмени дрехи и обкичена с жълтици. Змейовата невеста се бояла мъжът й да не завари неканения гост, затова бързо отпратила баща си, но пожелала да му даде подарък. Напълнила един чувал догоре с жълтици, но понеже вече била научила змейски магии, направила златото леко като перце, че да не тежи на баща й по пътя. Заръчала му да го отвори, като се прибере у дома. Взели си сбогом и дядо поп потеглил с чувала на рамо, но нещо все го глождело да види какво има вътре. Накрая не издържал, отворил го и що да види? Чувалът бил пълен с лукови люспи! Разлютил се той, изсипал люспите, па си взел чувала, та си отишъл. Рекъл да изтръска още веднъж чувала и що да види? Отвътре била залепнала една жълтица. На мястото на люспите избликнала голяма река с топла вода и завлякла всичко надолу. Оттогава нарекли реката Топлица, по името на поповата щерка.