(ВИДЕО) Община Гърмен (България) и община Тасос (Гърция) съвместно ще изпълняват нов одобрен проект „Дестинации за всички“

Община Гърмен /България/ и община Тасос /Гърция/ съвместно ще изпълняват нов одобрен проект: „Инициатива за подобряване на капацитета и достъпа до туристическите дестинации в транграничния район“ със съкратено наименование „Дестинации за всички“ по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Гърция – България 2014 – 2020. Приоритетна ос 2 „Устойчив и адаптиран към климатичните промени трансграничен район“, Инвестиционен приоритет 6с „Консервация, съхранение, промотиране и развитие на природното и културно наследство“

Проектът е на обща стойност на проекта 777 729,51 Евро.

Продължителност 24 месеца .

Водещ партньор е Община Гърмен в партньорство с Община Тасос, Гърция,

Бюджетът е разделен както следва:

Община Гърмен – 300 729,51 Евро

Община Тасос – 477 000,00 Евро

В рамките на проекта се предвижда пълното възстановяване и благоустрояване на Мирата по плана на курорта “Огняновски минерални бани”. Имайки предвид, че обекта е обществен и предвиден за лечение, ще се монтират рампи за трудно подвижни хора с увреждания. Проектът включва изграждане на детска площадка и монтиране на съоръжения за игра, паркинги за велосипеди. Ще бъдат поставени указателни и информационни табели.
За развитието на община Гърмен разказва кметът Минка Капитанова.