(Видео) Община Кюстендил започна санитарна сеч в лесопарк”Хисарлъка”

Изсичане на изсъхналия бял бор в лесопарк “Хисарлъка” започна община Кюстендил.Санитарната сеч се извършва върху 20 декара иглолистни насаждения.Главния експерт на екологичния отдел Анелия Алексова обясни,че има локализирани 6 района ,в които ще бъдат извършени санитарни сечи на изсъхнал бял бор ,след нападение от върхов корояд.
След приключване на сечите ,оголените площи ще бъдат залесени с иглолистни и широколистни дървесни видове.По закон обаче,това трабва да стане в рамките на три години ,през които ще бъде извършена инвернтаризация на естественото възобновяване на гората.