(Видео) Община Кюстендил прекратява набирането на предложения за усвояване на повредена дървесина

Община Кюстендил прекратява набирането на предложения за директна продажба на стояща дървесина на корен,повредена от корояди и абиотични фактори.Мярката се предприема заради
противоречиви указания на Министерството на земеделието, храните и горите,които са в разрез с Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии.