В Бобов дол обсъдиха актуалния документ към Общинския план за развитие до 2020г

Актуалния документ за изпълнението на Общинския план за развитие на Община Бобов дол 2014-2020 година бе подложен на обществено обсъждане. На него присъстваха служители на Общинска администрация, кметове и кметски наместници в Община Бобов дол. Пламен Апостолов от фирмата изготвила документа представи детайлите и рамката на актуализирания документ. Той е разработен на 88 страници, и е качен на сайта на миньорската община. С оглед на намаляването на производството в добивния сектор, алтернативните възможности са в пренасочването на усилията   от индустриалния към развитието на аграрния сектор в Общината, който през последните няколко години бележи ръст в миньорската община. Като цяло общината има добър потенциал за развитие на животновъдство и земеделие. Според изготвения анализ продължава тенденцията за увеличаване на приходите в аграрния сектор. Подем бележи и сектора на услугите. С оглед на високия отрицателен естествен прираст се наблюдава интерес към някои от селата в Общината. Отича се постепенно увеличение на броя  на населението в Големо село и Коркина, стана ясно още на общественото обсъждане. В анализа са посочени силните и слабите страни на Общината като цяло, както възможностите и заплахите свързани с развитието на района. Сред тях са възможности за реализация на проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадни и питейни води, модернизация на производствата, внедряване на нови технологии, насочени към екологичното състояние на района. Развитие и насърчаване на селското и горското стопанство, стимулиране на транспортния сектор. Сред възможностите се включва още и развитието на сектора на услугите и икономическите дейности,  както и привличане към селата на повече  жители „уморили“ се от забързаното градско ежедневие. В изготвения документ са включени и потенциалните заплахи, които могат да бъдат спънка за развитието на общината. В този раздел пиарът на Общината Валери Радлев, уточни,  че е редно да се включи в документа  и жп транпорт, тъй като вече за Бобов дол не пътуват пътнически влакове. В случай, че мината спре въгледобива,  ще бъде спряно  движението и на натоварни влакове, което от своя страна ще бъде пречка за потенциални инвеститори.