Гоце ДелчевНачалоОбщество

В област Благоевград функционират 50 самостоятелни детски ясли

В област Благоевград функционират 50 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1 902 места в тях. В сравнение с предходната година броят на този тип детски заведения намаляват с 2.

В градовете детските ясли са 35 с 1 561 места, а в селата – 15 с 341 места. В община Гърмен няма функциониращи детски ясли. Осигуреността с места в детските ясли в област Благоевград е 25.3%, при 19.5% – за страната. По този показател област Благоевград се нарежда на трето място в страната, след Габрово и Плевен. През 2022 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи към ДГ в област Благоевград са постъпили 1429 деца. В края на годината в детските ясли се отглеждат и възпитават 1501 деца, от които момчета са 777, а момичетата – 724. В сравнение с 2021 г. в края на 2022 г. децата в детските ясли намаляват с 53. По възраст най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст, следван от дела на децата на 1 година. В края на 2022 г. обхватът на децата, отглеждани в детски ясли в област Благоевград, е 20.0%, и като равнище е по-висок от средния за страната – 17.9%. Най-висока е стойността на показателя в община Кресна (42.5%), а най-ниска в община Хаджидимово – 4.9%. В детските ясли в областта работят 398 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата. Медицинските специалисти по здравни грижи са 180, като 98.3% от тях са медицински сестри. Детските ясли се създават в съответствие със Закона за здравето и Наредба № 26 от 18.11.2008 г. на Министерството на здравеопазването с цел подпомагане на семействата при отглеждане на деца до тригодишна възраст и за осигуряване на тяхното нормално физическо и психическо развитие.

Снимка: Интернет

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments