В община Гърмен се приемат документи по проект “Създаване на общински център за почасово предоставяне на социални услуги за хора в неравностойно положение”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014- 2020, съфинансиран от Европейския социален фонд.Желаещите да кандидатстват по проекта “Създаване на общински център за почасово предоставяне на социални услуги за хора в неравностойно положение” могат да го направят до 3 ноември, всеки работен ден. Документи се приемат в стая №15, етаж 3 в сградата на Общинска администрация с. Гърмен. Кандидат -потребителите трябва да попълнят заявление по образец, да дадат съгласие за ползване на личните им данни. Необходимо е да предоставят още копие от лична карта, копие от удостоверение за раждане на дете, копие от валидно телк решение. Кандидатите за лични асистенти по тази програма е необходимо да занесат в общинска администрация Гърмен декларация за съдимост и здравословно състояние, автобиография, както и копие на лична карта и диплом за завършено образование. Ако имат сертификати за завършени курсове по сходни програми също трябва да ги предоставят. Необходимо е още към документите да приложат служебна бележка от местоработата, ако кандидата работи или от учебно заведение ако учи.