Гоце ДелчевНачалоОбщество

В Община Гърмен стартира изпълнението на проект “Подкрепа за интеграция на маргинализираните общности в община Гърмен”

В края на миналата година В Община Гърмен стартира изпълнението на проект “Подкрепа за интеграция на маргинализираните общности в община Гърмен” със срок за изпълнение 10 месеца. Стойността на проекта е 97 140 лева.

Проектът “Подкрепа за интеграция на маргинализираните общности в община Гърмен”се финансира 100%  по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Общата цел на проекта е пълноценно участие в обществения живот на територията на община Гърмен на лица от уязвими етнически общности с фокус върху ромите, чрез комплексна интервенция, насочена към преодоляване на бедността, подобряване качеството на живот и социално –икономическа интеграция. В проекта ще бъдат включени 25 лица, представители на ромската общност на територията на община Гърмен, които са социално изключени или застрашени от изключване, поради фактори като ранно отпадане от училище, ниско образование, трайна безработица и липса на трудови навици, ограничени възможности за заетост, бедност, лоши битови условия, липса на достъп до здравни, социални и образователни услуги. В рамките на 6 месеца по проекта ще бъде осигурена заетост на 18 лица от целевата група. Включването им в заетост ще създаде предпоставки за формиране на активно поведение на пазара на труда,за придобиване на професионални и трудови умения и подобряване условията на живот, чрез осигуряване на финансова стабилност на семействата.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments