В община Гърмен ще бъдат проучвани възможностите за добив на скално облицовъчни материали

Правителството одобри издаването на разрешение на ЕТ „Ясен Райков-2012“ за проучване на скално облицовъчни материали в площта „Симона“. Теренът се намира в землищата на селата Хвостяне и Долно Дряново в община Гърмен.

Проучвателните дейности ще се осъществяват 18 месеца, като инвестициите ще са близо 27 хил. лв. Проучването ще се извършва за сметка на титуляра на разрешението и при спазване на всички ограничения, наложени от законодателството. Той ще заплати нормативно определената такса за площ, а за обезпечаване на задълженията по опазване на околната среда и земите ще представи банкова гаранция, валидна за целия срок на договора.