В община Сатовча си търсят здравен медиотор

Здравният медиатор информира хората за здравната система, ще посредничи между уязвими групи, здравни и социални служби. Той трябва да помага при попълване на различни документи, ще взема участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура. Основно ще му се налага да работи на терен. Необходими документи за участие в конкурса са- Автобиография, мотивационно писмо и копие от диплома за завършено средно образование. Много е важно кандидатите да имат завършено минимум средно образование, да имат принадлежност към местна уязвима етническа общност също така да владеят на езика на общността. Изборът на здравен медиатор ще се осъществи на два етапа съобщават от община Стаовча- Разглеждане на постъпилите документи от комисия и провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи. Документите, необходими за кандидатстване се подават в деловодството на Община Сатовча. Окончателните резултати от конкурса ще бъдат обявени на интернет страницата на Община Сатовча, както и на информационното табло, намиращо се в административната сграда. Крайният срок за подаване на документи е 28 февруари.