Готов е предварителния Общ устройствен план на община Дупница

На 180 страници обяснителна записка е представен проекта на предварителния общ устройствен план на община Дупница. Целта е той да представи устойчиво развитие на града и територията на общината през следващите 20-25 години при използване на териториалните ресурси чрез възможността това да бъде решено с методите на устройственото планиране.

Предварителният проект подлежи на обществено обсъждане, засега обаче не е обявена дата, на която гражданите ще могат да зададат своите въпроси към екипа изготвил плана и да заявят своите претенции, ако имат такива. Според записката територии в общината, разположени в землищата на гр. Дупница, м. «Дренски рид», както и в с. Кременик, са определени като вилни зони.

Предвидени са смесени многофункционални зони, предимно за околоградския район, за нови логистични центрове, свързани с бъдещи транспортни възли на територията на общината, със създаване на условия за изграждане на нови складови бази за бързо съхранение и прехвърляне на товари от ЖП на автотранспорт и обратно, безмитна зона, бизнес сгради, автосервизи, банки, зони за спорт и др.  В съответствие и с предвидените „икономически зони“ в съществуващата индустриална зона „Юг“ се оформя като смесени многофункционални зони, с разширение на запад и югоизток. Съществуващата индустриална зона „Север“ също се предвижда като така зона, с допълнителна възможност за развитие по посока на стадиона. Всички бивши стопански дворове в границите на общината също са отредени за зони от този тип. Останалите предвидени многофункционални зони са: в местността на бившите казарми на територията на гр.Дупница, съобразно влязъл в сила ПУП; на югоизток от ж.к. „Бистрица“; териториите, които към настоящия момент са с изградени автокъщи, намиращи се в землищата на гр. Дупница, с. Яхиново и с. Блатино, като са предвидени възможности за тяхното бъдещо разширение и развитие. Вилни зони са предвидени на югоизток от с. Джерман, на юг и север от с. Тополница, както и на юг от с. Кременик, поради съществуващия в тези територии сграден фонд за сезонно обитаване. Територията, намираща се до ж.п. гарата на гр. Дупница е офрмена като зона за жилищно строителство поради наличието на множество жилищни сгради в нейния обхват. Съществуващите ромски махали в рамките на Дупница също са обособени като зони за жилищно строителство. Предвидени са зони за отдих и туризъм, намиращи се на юг, югоизток и югозапад от гр. Дупница, както и на югоизток от с. Самораново.

Предвидени са разширения на всички гробищни паркове на територията на общината, като това, в голяма степен, се налага поради изчерпания капацитет на част от тях.

Очертани са границите на регионалното депо за отпадъци, което предстои да се изгражда на терени, намиращи се в землищата на с. Джерман и с. Грамаде, от западната страна на АМ „Струма“.

Очертано е прогнозно трасе за изграждане на общински местен път, който да даде възможност за подобряване на комуникационно-транспортната достъпност между новопредвидените зони за отдих, ж.к. „Бистрица“, с. Бистрица и с. Самораново.

Очертани са територии със земеделски земи за алтернативно земеделие, намиращи се на югоизток от с. Крайници и на североизток от с. Дяково.

Предвижданията за развитието на териториите, свързани с наличието на културно-исторически ценности на територията на общината. Без промяна на границите и предназначението са запазени всички територии с недвижими културни ценности, защитените територии и зони, по смизъла на ЗООС, както и зоните по „Натура 2000“. Цялата информация е публикувана в сайта на община Дупница. Във времето до насрочване на обсъждането всеки жител на общината може да се запознае с документа публикуван в сайта на община Дупница, в раздел обяви и съобщения.

Окончателният общ устройствен план не подлежи на обществено обсъждане, а единствено на одобряване от оторизираните органи.