Гоцеделчевските съветници се събират извънредно днес

Днес ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет гр. Гоце Делчев, при следния дневен ред : Определяне на представител на община Гоце Делчев за извънредно заседание на 19.09.2017 г. на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр.Благоевград и съгласуване на позиция и мандат по дневния ред.