Данъчната кампания в община Дупница ще започне следващата седмица

От 15 януари ще стартира тазгодишната данъчна кампания в община Дупница. Дължимите суми за данък върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данък върху моторните превозни средства се заплащат на две вноски, както следва до 30 юни и втора вноска до 31 октомври на календарната година. На предплатилите задълженията си в пълен размер до 30 юни се прави 5% отстъпка. Събраните през календарната година местни данъци и такси влизат в приход на бюджета на Община Дупница. Разходването им е съгласно приетия от Общински съвет- Дупница бюджет за година, т.е. за финансиране на местни дейности – издръжка на детски градини, детски ясли, домашен социален патронаж, осветление на улици и площади, озеленяване, поддържане и ремонт, изграждане на пътища, за капиталови разходи и др. Събраните приходи от такса битови отпадъци се използват изцяло за извършване на организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци от града и селата.
От администрацията припомнят, че лицата, които имат собственост на територията на община Дупница, могат да плащат местните данъци и такси от всяка една точка на България и чрез онлайн система за парични преводи и платежни услуги.