Деца в риск ще получават безплатен топъл обяд от началото на месец февруари в училищата в община Гоце Делчев

За целта учебните заведения ще правят ежемесечно проучване и предложения до Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица – Гоце Делчев.

Новата програма за превенция на деца с риск от отпадане от образователната система ще стартира от началото на втория учебен срок и включва безплатен обяд за децата, както и допълнителна подкрепа. Условието за участие на децата в програмата е те да посещават редовно училище и да имат добро поведение.

Тази идея беше одобрена и реализирана през миналата учебна година по проекта на Община Гоце Делчев „Социална и образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и социално уязвими групи в община Гоце Делчев”, финансиран от Центърът за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства Дейността се оказа добра практика и беше включена в Общинската превантивна програма на Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за тази година. Мярката ще подпомогне и работата на училищата и институциите по механизма за съвместна работа на институциите. Така, според експертите ще могат да се обхванат и задържат в образователната система деца и ученици от задължителната предучилищна и училищна възраст.