ДупницаНачало

Дирекция „Социално подпомагане“ – Дупница разширява начина за достъп на гражданите до административните услуги

Във връзка с обявеното извънредно положение и усложнената епидемиологична обстановка, дирекция „Социално подпомагане“ – Дупница (ДСП) уведомява, че се разширява начина за достъп на гражданите до административните услуги, както следва:

Заявления – декларации за различни видове социални плащания могат да бъдат подавани чрез:

– Системата за сигурно електронно връчване – www.egov.bg, за което е необходимо да притежавате персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Национален осигурителен институт (НОИ) или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП);

– лицензиран пощенски оператор, с известие за доставяне (обратна разписка) до адрес: гр. Дупница, ул. „Солун“ № 4, ет. 4, ПК 2600, ДСП – Дупница;

– електронен адрес – ao@asp.government.bg.

Образци на заявления – декларации за различните видове социални плащания могат да бъдат изтеглени от ел. страница на АСП в рубрика „Коронавирус COVID-19“

Допълнителна информация, би могла да се потърси на следните телефони:

Отдел „Социална закрила“ : 07 01/50773

Отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ : 07 01/50896

Отдел „Закрила на детето“: 07 01/50713

както и чрез запитване на електронния адрес на дирекцията:

dsp-dupnica@asp.government.bg

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments