Гоце ДелчевНачалоОбщество

Заповед на кмета на Община Гоце Делчев срещу разпространението на COVID-19

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, 2 и 8, чл. 44, ал. 2 и 4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 65, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, чл. 63, ал. 4 и 5 от Закона за здравето, предвид препоръките на Националния оперативен щаб и заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М:

І. Да се приложат следните противоепидемични мерки на територията на Община Гоце Делчев за срок до 29.03.2020 г.:

1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе – сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе, продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

Работата на магазини и складове за хранителни, битови, санитарни и строителни стоки, на аптеките и дрогериите, заведения за разнос на храна и топли точки на гише, обекти от типа на фризьорски, козметични салони и студиа, се извършва при прилагане на високи санитарни мерки и осигуряване на социална дистанция.

2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата и в другите обучителни институции и организации на територията на община Гоце Делчев. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

3. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.

4. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

5. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други). Същото се отнася за конференции, симпозиуми и др.

6. Преустановява се провеждането на традиционен пазар в гр. Гоце Делчев и пазарите в населените места в общината.

7. Затварят се общинските градски тоалетни.

8. Сватбени ритуали ще се извършват без присъствие на гости в залата (само младоженци и свидетели).

9.Препоръчва се да не се провеждат семейни тържества, на които присъстват по-голям брой хора.

10. Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

11. Преустановяват се плановите детски и женски консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.

12. Кметовете на кметства и кметските наместници да следят за всички завърнали се жители от чужбина, относно спазването на карантините мерки, като при установено нарушение да се сигнализира незабавно Общинския кризисен щаб и РУ на МВР – Гоце Делчев.

13. Настоящата заповед е в сила до 29.03.2020 г. Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

На денонощните телефони на:

община Гоце Делчев – 0888 006 080;

Районна управление на МВР-Гоце Делчев – 0751 60101

се приемат сигнали от граждани, свързани с епидемична обстановка и нарушение на заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и заповед №196/14.03.2020 г. на кмета на общината

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments