Зарибяват със 130 000 балкански пъстърви планинските притоци на Струма, Места и Вит

Югозападното държавно предприятие ще извърши разселване на 130 000 балкански пъстърви в планинските притоци на реките Струма, Места и Вит. Кампанията е насочена към опазване на биоразнообразието чрез подпомагане естественото възпроизводство на балканската пъстърва като местен вид. Тази година зарибяването ще се проведе от 13 до 15 юни на територията на 16 поделения на предприятието. Това са държавните ловни стопанства „Витошко-Студена”, „Дикчан” – с. Сатовча и „Осогово” и държавните горски стопанства в Белица, Белово, Благоевград, Гърмен, Добринище, Елешница, Катунци, Места, Невестино, Рилски манастир, Рибарица, Струмяни и Якоруда. 21 000 лева е предвиденият финансов ресурс за закупуване на нулевогодишните рибки, които са с размер от 0.5 до 1 грам. Зарибителният материал от балканска пъстърва е произведен в рибовъдно стопанство „Тошков чарк”. Транспортира се в найлонови чували с кислород и е придружен с ветеринарномедицински сертификат и документ за произход.

Под егидата на ЮЗДП се провеждат редица екоакции на територията на Природен парк „Рилски манастир”. Досега предприятието е подпомогнало мероприятия по провеждане на Седмица на гората в защитената територия. Осигурени са и средства за оборудване на противопожарно табло за борба с горските пожари. Към момента се обработва и подготвя дървен материал, с който ще бъде ремонтирана парковата инфраструктура в защитената територия. Изработват се и нови иформационни табели, които ще бъдат поставени на определени места.