Без категория

За чист въздух в Кюстендил

Видеото и материала се реализират по проект „За чист въздух в Кюстендил“, № 15-OSIS/2019, с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основната цел на проект „За чист въздух в Кюстендил“ е изграждане на устойчиви механизми на гражданско участие за опазване на околната среда и подобряване качеството на атмосферния въздух в община Кюстендил.

Цялата отговорност за съдържанието на материалите се носи от „Асоциация за социална отговорност чрез иновации“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments