За 31 януари общински съвет Гърмен е предвидил да проведе първото си за тази година заседание

Дневният ред на съветниците от община Гърмен включва 16 точки, но най-важна е първата – Приемане на бюджета на общината за настоящата година.

По време на сесията ще бъде одобрена и план – сметката за разходите за сметосъбиране, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване. Също така приемане годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост, план за противодействие на тероризма в общината, изменение и допълнение на Наредба № 1 за обществения ред и ползване на общинската собственост на територията на община Гърмен. Другите точки включени в първата сесия са за продажба на общински имоти. Заседанията на общинските комисии ще се проведат през идната седмица ,в края на която е и самата сесия.