Изваждат от експлоатация 4 язовира в община Дупница

4 язовира ще бъдат извадени от експлоатация и ликвидирани, ако бъде взето решение от ОбС Дупница. Общината няма средства да ги приведе и поддържа в съответствие с новите изисквания. От докладната записка става ясно, че на 2 август от Държавната агенция за метеорологичен и технически надзор е извършена проверка върху водни обекти публична общинска собственост. Статута им е определен съгласно издадените актове за общинска собственост. Според направените предписания е необходимо за 4 от проверените язовири/водоеми да бъдат предприети действия по Наредбата за реда и условията за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях. Агенцията извършва системни проверки и при констатирани нередности и неотстраняването им в срок, кмета на общината търпи финансови санкции, като за първоначално нарушение глобата е в размер на 1000 лв. за всяко. Съгласно новата нормативна уредба, касаеща експлоатацията на язовирите са наложени сериозни изисквания към техническото им състояние и реда за управлението им като хидротехнически съоръжения. За да отговорят на изискванията са необходими значителни финансови средства, които към настоящия момент не са предвидени в разходната част на бюджета – основно закупуване и ремонт на кранове, почистване на преливници възстановяване нарушена цялост на стената и много други технически проблем, свързани с безопасната експлоатация на стените и съоръженията.

Мярката е обсъдена и с оператора на общинските язовири.

Необходимите средства за извеждането и експлоатация и ликвидацията ще бъдат за сметка на бюджета на община Дупница. Водоемите се намират в местностите Драгочо и Орешето в с. Бистрица и Секулица и Пладнището в Палатово.