ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

През 2016 г. в област Благоевград са издадени 90 книги с тираж 25 хил. екземпляра и 3 брошури с тираж 1 хиляда.

В сравнение с предходната година през 2016 г. в областта броят на издадените книги и брошури намалява с 34 (26.8%), а средният тираж нараства от 252 през 2015 г. на 280 през 2016 г., или с 11.0%. През 2016 г. в област София (столица) са издадени преобладаващ брой от книгите и брошурите в страната – 5 585 заглавия, или 65.5%. Областите Пловдив и Велико Търново са следващите с най-голям брой издадени книги и брошури – съответно по 9.7 и 5.8%. За област Благоевград този дял е 1.1%.

В област Благоевград през 2016 г. са издадени 2 регионални вестника с годишен тираж 1 864 хил., или по 6 броя годишно на човек от населението в областта. Спрямо предходната година броят на издадените вестници намалява с един, а тиражът намалява съответно със 129 хил. (6.5%). Еднократният тираж1 е 7 хиляди екземпляра през 2016 година.

Относителният дял на издаваните вестници в област Благоевград е 1.5% спрямо регионалните вестници общо за страната, а годишният тираж – 10.2% от тиража на всички регионални вестници.