Информационни дни по отворени процедури на ОПРЧР

Министерството на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ стартира информационни дни по процедури „Подкрепа за предприемачество“, „Развитие на социалното предприемачество“ и „ Специфични обучения“, съобщават от Областен информационен център – Благоевград.

Чрез схемата „Подкрепа за предприемачество“, неправителствени организации, търговски дружества или социални партньори ще могат да осъществят редица дейности, свързани с информиране и мотивиране на желаещите за развитие на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество, с предоставяне на специализирани обучения за разработването на бизнес идеи и бизнес планове за управление на собствен бизнес, както и с предоставяне на консултантски услуги за подготовка на самостоятелна стопанска дейност.

Процедурата „Развитие на социалното предприемачество“ ще финансира дейности насочени към осигуряване на подкрепа за създаване на нови и разширяване дейността на вече съществуващи социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.

Третата процедура „Специфични обучения“ е насочена към нуждите на компаниите от секторите, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ, и преработвателната промишленост създаващи по-висока добавена стойност на пазара на труда. По нея работодателите ще могат да осигурят специфично продължаващо обучение на заетите при тях лица или да наемат безработни, които да бъдат обучени в конкретните знания, спрямо нуждите на организацията.

Информационният ден за Югозападен регион ще се проведе на 07 септември 2017 г. в гр. София, хотел „Рамада“ и ще стартира от 09:30 часа. Допълнително, експертите от Областен информационен център – Благоевград ще организират до края на месец септември информационна кампания за всички потенциални бенефициенти от област Благоевград.