Бобов ДолДупницаКюстендилНачало

КЕВР утвърди новата цена на водата на „Кюстендилска вода“

Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение, с което одобри бизнес плана и утвърди цените на ВиК услугите на „Кюстендилска вода“ ЕООД за новия регулаторен период 2022-2026 г. Утвърдените цени влизат в сила от 1 юни т.г.

С приетото решение комплексната цена на услугите на Кюстендилска вода“ ЕООД /снабдяване с вода, отвеждане и пречистване/ за 2023 г. се променя от 2,016 лв./м3 с ДДС на 3,654 лв./м3 с ДДС. Утвърдената цена е значително по-ниска от нивото на социална поносимост за област Кюстендил, която е 5,616 лв./м³.

Важно е да се отбележи, че цените на услугите на Kюстендилска вода“ ЕООД не са променяни от 2013 г. ВиК операторът нямаше одобрен бизнес план за периода 2017-2021 г., тъй като след подписаното на 04.12.2018 г. допълнително споразумение към договора с Асоциация по ВиК – Кюстендил, не е представил в Комисията ревизиран бизнес план” се посочва в информацията от КЕВР.

По отношение промяната в границите на обособената територия на дружеството чрез присъединяване на община Дупница е много съществено да се уточни, че тя е инициирана с решения на Общински съвет – Дупница от 24.06.2016 г. и 30.09.2016 г., последвани от решение на Общото събрание на Асоциация по ВиК-Кюстендил /АВиК/ на 20.10.2016 г. На 04.12.2018 г. е подписано допълнително споразумение към договора, съгласно което от 01.01.2020 г. „Кюстендилска вода“ ЕООД е следвало да започне да предоставя ВиК услуги на територията на община Дупница. На 17.09.2020 г. е подписано нов анекс, според който това следва да се случи от 01.01.2021 г. И двете споразумения не са изпълнени. На 25.04.2023 г. Общото събрание на АВиК-Кюстендил е взело решение със 75,70% от гласовете решение, според което от 2024 г. Кюстендилска вода“ ЕООД ще започне да предоставя ВиК услуги в община Дупница, като това е отразено и в представения от дружеството бизнес план. На същото заседание Общото събрание на АВиК-Кюстендил не е приело искането на община Дупница да напусне асоциацията по ВиК.

На 26.05.2023 г. Министерство на регионалното развитие и благоустройството публикува становище, в което се изразява подкрепа за предложения от „Кюстендилска вода“ ЕООД бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. Съгласно бизнес плана от 2024 г. водният оператор ще предоставя ВиК услуги, както на обслужваните дотогава потребители, така и на жителите на община Дупница. Посочено е, че съобразно изискванията на Закона за водите присъединяването на община Дупница към обособената територия, на която оперира „Кюстендилска вода“ ЕООД, вече е осъществено.

Комисията няма отношение към въпросите, свързани с дейността на асоциациите по ВиК, които са автономни в своите решения. Приемането на нови членове или напускането на досегашни членове е изцяло от компетентността на Общото събрание на асоциациите и се регламентира от Закона за водите.

В съобщението на сайта се съобщава също, че от представените в КЕВР документи и протоколи от заседанията на АВиК-Кюстендил, към момента няма взето решение за промяна в обособената територия на „Кюстендилска вода“ ЕООД и община Дупница продължава да бъде член на Асоциацията. Бизнес планът на дружеството е разработен съгласно приетото от АВиК решение операторът да започне да предоставя ВиК услуги на територията на община Дупница от 2024 г.

В създадената фактическа ситуация, в изпълнение на своите правомощия в съответствие със законовите разпоредби, КЕВР може единствено да одобри бизнес план и да утвърди цени на ВиК услуги на „Кюстендилска вода“ ЕООД за новия регулаторен период 2022-2026 г.

Преди да вземе окончателното решение за новите цени на услугите на „Кюстендилска вода“ ЕООД КЕВР проведе на 10.05.2023 г. открито заседание и обществено обсъждане с участието на заинтересовани страни – ръководството на Община Кюстендил, Омбудсмана, национално представени синдикати.  Комисията покани за участие в общественото обсъждане всички общини в границите на обособената територия, включително община Дупница и общинското дружество „ВиК-Дупница“ ЕООД, но се отзоваха единствено представители на община Кюстендил.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments