Конкурс за „призвокар“ в РС Дупница

Съдът в Дупница обяви процедура за избор на „призовкар“ . Изискванията към кандидатите са, да имат средно образование и да не са осъждани. Кандидатите трябва да умеят да пишат четливо, да знаят местонахождението на кварталите, улиците и махалите в гр. Дупница, да познават населените места, попадащи в съдебният район, както и съдебните документи, и значението им за съдебната система;498 лв е размера на минималната основна заплата за длъжността „призовкар“ който ще трябва да изпълнява дейности по връчване на призовки, съобщения и съдебни книжа, съгласно изискванията на процесуалните закони. Три са етапите в конкурсната процедура за вакантната длъжност в съда в Дупница. Първият е проверка на документите, вторият е писмен изпит, на който кандидатите ще трябва да покажат знания относно общата нормативна уредба на съдебната власт. Третият етап е събеседване. Срокът за подаване документи е до 3 март.