Към края на миналата година в област Благоевград функционират 59 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 2 066 места в тях

Към 31.12.2016 г. самостоятелните детски ясли в област Благоевград разполагат с 957 места, а яслените групи към ДГ – с 1 109. Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2016 г. в областта е 23.8 на 100 деца до 3-годишна възраст. По този показател област Благоевград се нарежда на второ място в страната, като с по- висока осигуреност е само област Габрово. През 2016 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в област Благоевград са постъпили 1 632 деца, или със 73 деца повече в сравнение с 2015 година. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 1 734 деца.

Към 31.12.2016 г. самостоятелните детски ясли в област Благоевград разполагат с 957 места, а яслените групи към ДГ – с 1 109. Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2016 г. в областта е 23.8 на 100 деца до 3-годишна възраст. По този показател област Благоевград се нарежда на второ място в страната, като с по- висока осигуреност е само област Габрово. През 2016 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в област Благоевград са постъпили 1 632 деца, или със 73 деца повече в сравнение с 2015 година. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 1 734 деца. От тях момчета са 873, а момичета – 861. В сравнение с 2015 г. броят на децата в детските ясли към 31.12.2016 г. нараства с 1.6%. За да осигурят условия за нормално физическо и психическо развитие и възпитание на децата, към края на 2016 г. в област Благоевград в детските ясли работят 441 души персонал по основно трудово правоотношение. Медицинските специалисти по здравни грижи са 221, в това число 211 медицински сестри. Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли, е 219 души. Статистическото изследване на детските ясли е изчерпателно годишно статистическо изследване, провеждано от Националния статистически институт.

От тях момчета са 873, а момичета – 861. В сравнение с 2015 г. броят на децата в детските ясли към 31.12.2016 г. нараства с 1.6%. За да осигурят условия за нормално физическо и психическо развитие и възпитание на децата, към края на 2016 г. в област Благоевград в детските ясли работят 441 души персонал по основно трудово правоотношение. Медицинските специалисти по здравни грижи са 221, в това число 211 медицински сестри. Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли, е 219 души. Статистическото изследване на детските ясли е изчерпателно годишно статистическо изследване, провеждано от Националния статистически институт.