Населението в област Благоевград намалява

В края на миналата година населението на област Благоевград е 307 882 души, което представлява 4.4% от населението на България и нарежда областта на 6-о място по брой на население.В сравнение с 2016 г. населението на областта през 2017 г. намалява.

Броят на мъжете е по малък от този на жените през миналата година в областта. Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2017 г. лицата на 65 и повече навършени години в област Благоевград са 57 978. Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 21.4%, а на мъжете – 16.1%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях. Към 31.12.2017 г. децата до 15 години в област Благоевград са 44 813. Спрямо 2016 г. този дял нараства с 0.1 процентни пункта.Остаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която е 42.9 години в края на 2017 година. По този показател област Благоевград се нарежда на пето място в страната. Населението в трудоспособна възраст през миналата година в област Благоевград е 191 273 души. Трудоспособното население е намаляло с 3 075 души. Към края на годината над трудоспособна възраст са 69 00 човека, а под трудоспособна възраст – 47 601 от населението на област Благоевград.

Коментар