Гоце ДелчевКултураНачалоОбщество

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Системата на училищното образование има постоянните и мащабни задачи – да включи и приобщи всяко едно дете, да го подготви за пълноценен живот, като му даде възможност да придобие необходимия набор от знания и умения, да го възпита и да подкрепи личностното му развитие. Към тях пред предстоящата учебна година се добавя още една голяма задача – да опазим здравето на децата, на работещите в системата, на
семействата и на всички ни около нас в условията на продължаваща пандемична ситуация, обусловена от разпространението на COVID-19. Това прави идните 10 месеца трудни и изискващи повече усилия от обичайното. Всички заедно трябва да намерим формулата и баланса между предпазливостта и отговорността за здравето ни, от една страна, и необходимостта да учим, работим и живеем относително нормално, от друга. Водени от убеждението, че обучението в реалната класна стая и прякото взаимодействие с учителите и (съ)учениците са най-добрата и незаменима алтернатива, отчитайки мнението на различните заинтересовани страни и съобразявайки се със законовите изискванията, взехме решение за присъствено стартиране и провеждане на образователния процес в дневна форма на обучение за всички ученици и във всички училища. От това решение произтичат конкретни предизвикателства, пред които сме изправени на прага на учебната 2020 – 2021 година във връзка с епидемията:
1. Доколкото е възможно да направим училищата максимално безрискова среда, като
съзнаваме че няма абсолютно безопасна среда в условията на епидемия. Това предполага
всяко училище да реализира набор от мерки за намаляване рисковете от предаване на
инфекцията, включително чрез създаването на нагласи за здравно и социално отговорно
поведение на децата като част от възпитателната функция на образованието;
2. Да реагираме съгласно здравните правила при всеки един случай на заболял или със
съмнение за COVID-19;
3. Да имаме готовност при указания от здравните власти да превключим на обучение в
електронна среда от разстояние (в т.ч. за отделни паралелки, цялото училище или всички
училища в общината, областта или държавата) и съобразно решенията на областните
кризисни щабове за борба с COVID-19;
4. Да осигурим условия за непрекъснатост на обучението за учениците от рисковите
групи;
5. Да осигурим допълнително (компенсаторно) обучение и подкрепа за учениците,
пропуснали учебни занятия поради здравословни причини, в т. ч. и заради карантиниране;
6. Да поддържаме положителен психоклимат на работа и учене и да редуцираме
ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация;
7. Да използваме кризата като възможност за иновиции и подобряване на
педагогически и организационни модели и практики, за създаване на още по-сплотени и
взаимодействащи училищни и микроучилищни (класни) общности между учители,
родители и ученици, за дооборудване и др.
Настоящите насоки са създадени с участието на представители на Министерството
на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, социалните партньори,
директори на училища, учители, родители, неправителствени организации в съответствие с
актуалните здравни регулации, отчитат тенденциите и решенията на образователните
системи в различни страни, но се опират преди всичко на натрупания у нас опит в периода
март-юни 2020 година и отразяват националните ни специфики. В зависимост от промяната
на обстановката и решенията на здравните власти в случай на влошаване на пандемичната
ситуация са описани и възможностите за преминаването от дневна форма на обучение към
обучение в електронна среда от разстояние на отделни или всички паралелки или училища
в страната. (…)

Източник: МОН

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments