Гоце ДелчевНачалоОбщество

На деклариране подлежат всички новопостороени сгради и самостоятелни обекти в тях от възложителите на строежите в двумесечен срок от завършването на сградата в груб строеж

Във връзка с новите промени в Закона за местните данъци и такси, приети с ДВ бр.98 от 27.11.2018г. със Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, влизащи в сила от 01.01.2020г. данък недвижими имоти се дължи и в случаите, когато сградата е завършена в груб строеж, съответно и когато сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване.

Във връзка с гореизложеното, подлежат на деклариране всички новопостроени сгради и/или самостоятелни обекти в тях от възложителите на строежите в двумесечен срок от завършването на сградата в груб строеж. За новопостроените сгради, които подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията и които са завършени в груб строеж към 31.12.2019г., но не са въведени в експлоатация или за тях не е издадено разрешение за ползване, данните се подават от възложителя в срок до 29.02.2020г. Декларирането става в отдел „МДТ“ с подаване на декларация по чл.14 от ЗМДТ заедно с копие от протокол на общинска администрация по чл.181, ал.2 от ЗУТ и/или с копие от констативен акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ. Съгласно чл. 123 от административно-наказателните разпоредби на ЗМДТ, който не подаде декларация по чл. 14, не я подаде в срок, както и не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, се наказва с глоба в размер от 10 до 400 лв., а юридическите лица и едноличните търговци – с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание.

 

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments