На 29 юни ще се проведе заседание на Общински съвет-Кюстендил

На 29 юни в заседателната зала на Община Кюстендил, ще се проведе 22-ото заседание на Общински съвет – Кюстендил. В проекта на Дневния ред са включени 19 – докладни записки от Кмета на Общината и общински съветници.

Сред предоставените докладни има такива за финансово подпомагане на жители на Община Кюстендил със сериозни здравословни проблем.В дневния ред е избор на Председател на Общински съвет – Кюстендил ,разкриване на социална услуга в общността „Дневен център за пълнолетни деца с увреждания”.Общинските съветници трябва да гласуват вътрешни компенсирани промени по Бюджета на Община Кюстендил за 2017 г., кандидатствания по проектни предложения, мотивирани искания от Общинска служба „Земеделие”, разрешения за изработване на проекти за изменение и др.

Утвърден е и графикът на Постоянните комисии към Общински съвет – Кюстендил, които ще работят на 26 и 27 юни 2017 г.