Не са установени нарушения при изпълняването на проекта “Благоустрояване на градската среда”

Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 установи,че няма нарушения при изпълняването на проекта : “Благоустрояване на градската среда”. Проверката стартира след получен писмен сигнал за премахване на по-голям брой здрави дървета в парка “Галерията” спрямо декларираните в одобрено проектно предложение на Община Кюстендил. При извършената внезапна проверка са разгледани парк Галерията и брезовата горичка до галерия “Владимир Димитров- Майстора”, премахването на която предизвика недоволство в част от гражданите и стана повод за изпращането на писмен сигнал до МРРБ. Относно избора на място за новопредвидения паркинг, главният архитект на общината Стояна Чавдарова представя следните мотиви: Предвиждането за изграждане на паркинг на същото място е заложено още с плана за застрояване на централна градска част от 1993 година, с разликата, че в плана са заложени по- големи размери на паркинга. Посова се,че местоположението е единственото подходящо за паркиране на автобуси до основната забележителност на гр. Кюстендил- Художествена галерия “Владимир Димитров- Майстора”. Ландшафният архитект Анатоли Цветанов е представил данни на проверяващите, че в зоната на предвидения паркинг попадат 36 бр. дървета, от които 6 – новозасадени брези. 4 от брезите са изсъхнали ,а 2 са със суховършие и подлежат на отстраняване.Той е установил, че общото състояние на растителността е лошо, поради повишената гъстота на залесяване. Необходимо е тези дървета да се засадят на отстояние 4 м. едно от друго, за да може да се развият, а в действителност са посадени на метър и половина- 2. Който факт е от съществено значение при реализацията на проекта за благоустрояване на парковата зона, пише още ландшафният архитект. По проект всички здрави съгласно фитосанитарните изисквания, дървесни видове, попадащи в зоната на интервенция, ще бъдат преместени. В заключение, проверяващият екип е установил,че са проведени необходимите кампании и обществени обсъждания за запознаване на гражданите със съдържанието, основните и специфични цели на проекта, каквото съмнение беше изразено сигнала до министерството.В писмото-отговор ,което е подписано от зам.министърът – Деница Николова се благодари за проявената инициативност.