Нова възможност за желаещите да стартират собствен бизнес

Управляващият орган на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ стартира нова процедура „Подкрепа за предприемачество“ по приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места“, съобщават от Областен информационен център – Благоевград.

Основната цел на процедурата е да се подпомогне подготовката на лица, желаещи да развиват собствен бизнес, както безработни, така и в заетост, да придобият нужните знания и умения за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност. С предоставената 100% безвъзмездна финансова помощ, неправителствени организации, търговски дружества или социални партньори ще могат да осъществят редица дейности, свързани с информиране и мотивиране на желаещите за развитие на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество, с предоставяне на специализирани обучения за разработването на бизнес идеи и бизнес планове за управление на собствен бизнес, както и с представяне на консултантски услуги за подготовка на самостоятелна стопанска дейност. Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд като общия бюджет е 5 млн.лв. Кандидатите могат да получат финансова подкрепа между 100 000 лв. и 391 166 лв. Кандидатстването е изцяло електронно през информационната система ИСУН 2020 с квалифициран електронен подпис. Крайният срок за предоставяне на проектните предложения е 02 октомври 2017 г. 17:30 ч.