Нови 25 000 тополови фиданки ще бъдат залесени по поречията на реките Струма и Места

Повече от 4000 декара горски култури ще бъдат залесени до края на годината на територията на Югозападното държавно предприятие. В есенната кампания се предвижда нови 25 000 тополови фиданки на площ от 334 декара да бъдат залесени по поречията на реките Струма и Места. Тече и кампанията по събиране на семена от различни видове дъб, бук, явор, планински ясен и горскоплодни дървета в Югозападното държавно предприятие. По предварителни разчети трябва да се съберат над 10 тона, от които ще бъдат произведени необходимите фиданки за залесяване през следващите години. А също така продължават дейностите за опазване на дивата природа и възстановяване на биоразнообразието в увредени горски територии от мрежата Натура 2000. В следващите четири години ЮЗДП в партньорство с природозащитна организация ще работи по нов проект с финансовата подкрепа на Програма LIFE Nature 2019 на Европейската комисия. Името на проекта е: „Подпомагане на възстановяването, климатичната устойчивост и значимостта за биологичното разнообразие на приоритетни горски местообитания в Натура 2000 зони“. Предвижда се да бъдат възстановени чрез залесяване 275 хектара увредени приоритетни горски местообитания в 6 защитени Натура 2000 зони на територията на ЮЗДП. За целта на мащабните дейности по залесяване е предвидено да бъдат произведени милиони контейнерни фиданки. Други ключови дейности по проекта са свързани с организирането на обучителни семинари и посещения на терен с участието на деца, студенти и експерти в сферата на горското стопанство – на национално и международно ниво. Общият бюджет на проекта е 2 066 611 евро.

0 0 votes
Article Rating
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments