Начало

НСИ: В периода между последните две преброявания населението на област Кюстендил е намаляло с 24 950 души

От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в България. Правим преброявания на всеки десет години, за да предоставим детайлна картина на населението и условията, при които живее, и макар това да е снимка към определен момент, тя показва как се изменяме през десетилетията между преброяванията.

Брой и прираст на населението

Населението на област Кюстендил към 7 септември 2021 г. е 111 736. Жените са 57 972 (51.9%), а мъжете 53 764 (48.1%), или на 1000 жени се падат 927 мъже. В периода между последните две преброявания населението на областта е намаляло с 24 950 души, или с 18.3%. Резултатите показват, че средногодишният темп на намаление се увеличава от 1.7 на година през периода 2001 – 2011 г. на 2.0 през периода 2011 – 2021 година. Факторите, които оказват влияние върху броя на населението на страната, са естественото движение (раждания и умирания) и външната миграция.

Намалението на населението в областта в резултат на отрицателния естествен прираст е -17 065, или 68.4% от общото намаление. Естественият прираст за всички години от периода между преброяванията през 2011 и 2021 г. е отрицателен, като най- голямо е намалението на броя на населението през 2021 година (-2 534 души). Останалите 31.6% от намалението се дължат на външната миграция, или броят на лицата, напуснали областта през периода 2011 – 2021 година (7 885 души).

Териториално разпределение на населението

Териториалното разпределение на населението се определя както от неговото естествено движение (раждания и умирания) и външната миграция, така и от вътрешната миграция и промените в административно-териториалното устройство на страната. Към 7 септември 2021 г. населените места в област Кюстендил са 182, от които 7 градове и 175 села. В градовете живеят 76 394 души, или 68.4%, а в селата – 35 342 души, или 31.6% от населението на областта. В периода между двете преброявания населението в градовете е намаляло със 17 159, или с 18.3%, а в селата – със 7 791 (18.1%). Областният град Кюстендил е с население 35 888 души, или 32.1% от населението на областта. Най-малкият град е Бобошево с население 988, а най-голямото село е Крайници с население 1 741 души. Населените места без население са 11. Най-голям е техният брой в община Кюстендил. Най-голям е броят на населените места с население от 1 до 199 души – 120, в които живеят 5.8% от населението на областта. Над три четвърти от населението в област Кюстендил (77.8%) живее в общините Кюстендил и Дупница, а най-малка по брой на населението е община Трекляно – 434 души, или 0.4% от населението в областта. Най-голяма по размер е община Кюстендил с население 49 080, следвана от общините Дупница (37 795), Бобов дол (6 862) и Сапарева баня (6 691). В четирите най-големи общини живее 89.9% от населението в областта. Най-малка е община Трекляно с население 434, или 0.4% от населението в областта

Гъстотата на населението по общини варира от 1.7 души на кв. км. За община Трекляно до 114.7 души на кв. км. в община Дупница.
И в деветте общини населението намалява спрямо предходното преброяване, като най-голямо е относителното намаление в общините Невестино (-35.3%) и Трекляно (-31.0%), а най-малко в Сапарева баня (- 11.1%).

Възраст

Към 7 септември 2021 г. населението в област Кюстендил на 65 и повече навършени години е 31 001 души, или 27.7% от населението в областта. Спрямо предходното преброяване населението в тази възрастова група намалява с 219, или с 0.7%. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 32.0%, а на мъжете – 23.2%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях. Населението във възрастовата група 15 – 64 навършени години е 67 128 души, или 60.1%. Спрямо 2011 намалява с 22 683, или с 25.3%. Делът на най-младото население се увеличава от 11.5% през 2011 г. на 12.2% от общото население през 2021 г., но абсолютният брой на населението във възрастовата група 0 – 14 намалява от 15 655 през 2011 г. на 13 607 през 2021 г., или с 15.1%.

Общият коефициент на възрастова зависимост, изчислен по данни от Преброяване 2021, e 66.5, или на 100 лица във възрастовата група 15 – 64 навършени години се падат 66 лица под 15 и на 65 и повече години. За сравнение през 2011 г. това съотношение е било 52.2, или увеличението на тежестта на лицата в активна възраст продължава да расте. Това съотношение е най-благоприятно в община Бобов дол (59.3), а най- неблагоприятно – в община Невестино (135.4).

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира най-добре чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 19 г.) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 г.). По данни от Преброяване 2021 това съотношение за област Кюстендил е 54. Това отношение е най-благоприятно в община Дупница (61), докато в община Невестино всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват едва от 19 млади хора.

Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране2. За 2021 г. тези граници са от 16 до навършването на 61 години и 8 месеца за жените и 64 години и 4 месеца за мъжете. В област Кюстендил населението в трудоспособна възраст към 7 септември 2021 г. е 62 516 души, или 55.9% от населението в областта. Спрямо 2011 г. трудоспособното население намалява със 17 889, или с 22.2%. Мъжете са 33 306, а жените – 29 210. Населението над трудоспособна възраст е 34 605 души, или 31.0%, а под трудоспособна възраст – 14 615. души, или 13.1% от населението в областта

Гражданство

Гражданството се определя като специфична правна връзка между едно лице и неговата държава, придобито по рождение или чрез натурализация, независимо дали това е станало посредством декларация, по избор, брак, или друг начин, в съответствие с националното законодателство. Към 7 септември 2021 г. 99.4% от населението на област Кюстендил е с българско гражданство.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments