Областният управител Бисер Михайлов взе участие в четвъртото заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата ИНТЕРРЕГ “Гърция – България 2014-2020”

На заседанието бе представен Годишният доклад за изпълнение на Програмата за 2016 г., Доклад за реализираните дейности по информация и публичност в изпълнение на Комуникационната стратегия на Програмата, както и Ръководство за управление на процесите по верификация на разходите при изпълнението на проектите. Съгласно представената информация по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програма ИНТЕРРЕГ V-А “Гърция – България 2014-2020” са одобрени общо 49 проекта. Програмата е създадена в рамките на европейската стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“. Тя цели постигане на икономическо, социално и териториално сближаване между трансграничните територии на Република България и Република Гърция. Регионите, които се обхващат са областите Благоевград, Хасково, Смолян и Кърджали у нас и префектурите Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун и Серес в южната ни съседка. Първоначално одобреният общ бюджет на програмата възлиза на 130 262 833 евро. В края на 2016 г. общият бюджет е увеличен с 482 174 евро от Европейския фонд за регионално развитие след релокация на финансови средства от Програмата за трансгранично сътрудничество между Гърция и Турция, като заедно с националното съфинансиране на двете страни, бюджетът нараства с 567 263 евро.

Официален гост на заседанието бе представителят на Европейската комисия Золтан Шоколай, който представи онлайн платформата на Европейските структурни и инвестиционни фондове, предоставяща достъп до информация до всички финансиращи инструменти на ЕСИФ за периода 2014-2020 г., обобщаващи данни за всяка отделна година и над 530 програми на ЕС.

По време на форума беше дискутирана и концепцията за Четвъртата целева покана за стратегическо проектно предложение по Приоритетна ос 2: “Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион”, специфична цел 2.1. „Намаляване въздействието от бедствия“, който е насочен към интегрирани действия и съвместна координация и отговорност към рисковете от наводнения в трансграничния регион.