Обособяват нова претоварна площадка в Дупница

Инвестиционното предложение на община Дупница за обособяване на площадка за временно съхранение, сортиране и претоварване на генерираните битови отпадъци предвижда тя да бъде обособена в местността Елез дере в Дупница. На претоварната площадка ще се транспортират битови отпадъци, като същите ще се прехвърлят в контейнери с вместимост 30 куб.м, които ще се извозват на площадката за допълнително сепариране, намираща се в столичния квартал Филиповци, с цел отделяне и на други фракции от отпадъка. След постъпване на отпадъците, същите ще се сортират ръчно с цел отделяне на отпадъците, които могат да се рециклират. През претоварната площадка ще преминават около 42 тона дневно смесен битов отпадък или около 15 000 тона годишно.

Предвижда се изграждането на ограда, както и ограждане на вътрешна площадка за престой на колите по време на извършване на дейностите. Няма необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура, тъй като до преобразуваната площадка води общински път Дупница-Блажиево, има и електропровод. Имотът е с предназначение за ремонт и поддържане на транспортни средства, не се предвижда строеж на нови сгради и съоръжения, на същия има обособена недостроена сграда с площ 919 кв.м с покривна конструкция.

Площадката не се намира в близост и не засяга елементи от Националната екологична мрежа се посочва в предложението. Дейностите по претоварване и разтоварване не предполагат образуването на опасни вещества, които да влошат химическото и екологичното състояние на водите. Не се предвижда заустване на отпадъчни види. Не се очаква влошаване на характеристиките на въздуха в района, защото ще се извършват само товаро-разтоварни работи. На заявената площадка няма да се извършват дейности с опасни вещества. При наличие на опасен отпадък същият ще бъде предаван на оторизирана фирма.

Сега претоварната площадка се намира на закритото сметище, но тъй като там предстои да се извърши рекултивация на цялото сметище, претоварната площадка трябва да бъде преместена.

0 0 votes
Article Rating
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments