ОбС Бобов дол прие изменение на структурата на ОбА

Общински съвет Бобов дол прие предложението на кмета адв. Елза Величкова за промяна в структурата на ОбА. Предложеното изменение е свързано с увеличение на щатната бройката в „Местни дейности“ от 14 на 19 служители. Мотивите за това са, подобряване на организацията на работа, по ясно открояване на отговорностите на служителите, създаване на условия за по-бързо и качествено обслужване на гражданите,ОбС Бобов дол актуализира и списъка на средищните училища и детски градини, прие и анализа на потребностите за подкрепа на личностно развитие на децата в Общината. Съветниците гласуваха и процедурата за кандидатстването на Местната инициативна група.Разрешения за изработване на ПУП в две местности в Големо село и Паничарево също бяха приети от местния парламент.Съветниците дадоха съгласие за организирането и провеждането на публични търгове и признаване правото на собственост на земеделски земи.Премахването на опасни тополи в центъра на Бобов дол и провеждането на процедура по продажбата им също беше прието от местния парламент.Съветниците дадоха съгласие за отдаване на концесия язовири и водоеми в селата Мламолово, Големо село, Шатрово и Голем Върбовник.