Бобов ДолНачало

ОбС Бобов дол продължава да е против излизането на Дупница от АВиК

ОбС Бобов дол потвърди позицията си по отношение излизането на община Дупница от ВиК Асоциацията в област Кюстендил. Те са против напускането на Дупница, както и против предложението на община Рила, които също са подали заявка за излизане от Асоциацията.

По отношение на капиталовите разходи на община Бобов дол – списъкът беше актуализиран, като председателя на ОбС Елеонора Христова посочи, че неизпълненото тази година асфалтиране в част от малките населени места в общината ще бъде направено през следващата година. Фирмата, която е била избрана се е отказала, което причина за неизпълнението на програмата.

Направена е корекция в план сметката на ОП „Чистота, озеленяване, благоустройство“ като са заложени допълнително 10 000 лв. за закупуване на контейнери.

Разпределението на отделните видове разходи по План- сметката за 2022 година са за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата или инсталации и съоръжения за обезвреждането им – 327 322 лв.

Планират се разходи за събиране и извозване на 1800 броя съдове тип „МЕВА”, 452 броя съдове тип „БОБЪР” и 77 броя 4 куб.м.контейнера от населените места на територията на общината с честота – един път седмично

В план сметката са предвидени средства за осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци – кофи в размер на 5 000 лв. За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци – 574 985 лв.

Със Заповед от 2017г. на директора на РИОСВ- Перник е спряно от експлоатацията общинското депо за неопасни отпадъци, считано от 31.12.2017г. Поради това се налага да се планират разходи за услуги по предварително третиране и транспортиране на смесени битови отпадъци в размер на 360 000 лв. За почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване са предвидени 332 531 лв.

Планират се средства за закупуване на материали, препарати и инструменти за почистването на уличните платна, площадите, алеите и парковете и други територии, предназначени за обществено ползване по населените места в общината; почистване и поддържане на дъждоприемните шахти; зимно почистване и поддържане на уличната пътна мрежа на територията на Община Бобов дол, метене, миене на улици, почистване на гробищните паркове по населените места в общината. Предвижда се почистване на речни корита, дерета, нерегламентирани сметища и при ситуации на извънредни обстоятелства.

По голяма част от останалите докладни се отнасяха за разпореждане с имоти.

 

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments