ДупницаНачало

ОбС Дупница проведе неприсъствено заседание. Приети са всички докладни

Без струпване на общински съветници премина първото неприсъствено заседание на ОбС Дупница. Свикването на такова се наложи заради въведеното в страната извънредно положение и предприетите противоепидемични мерки. Заседанието е протекло спокойно каза председателя на ОбС Дупница Костадин Костадинов и обясни, че към всяка докладна записка е имало лист за отбелязване на гласа и подпис на съветника. Единственото предложение направено за промяна на дневния ред е било на БСП за оттегляне на докладната за поставяне на паметник в района на бившите казарми. След гласуване обаче докладната записка е останала включена в дневния ред. Други предложения не са постъпвали, въпреки, че е имало коментари по време на заседанията на отделните комисии.

Докладната записка касаеща мерките за защита на гражданите и бизнеса за справяне с икономическите последици, вследствие усложнената епидемиологична обстановка е приета от общинските съветници без допълнения.

Според решението при поискване от прокуриста на МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД ще бъдат предоставени под формата на допълнителна парична вноска суми в общ размер до 100 000 лв. на лечебното заведение, а средствата да бъдат осигурени от предвидените в бюджета на общината за дейност “Резерв”. За периода на извънредното положение се удължава с до 90 /деветдесет/ дни срокът за плащане на всяка дължима в периода на извънредното положение месечна наемна вноска по договори за наем или ползване на общински жилища, освобождават се от заплащане на месечни наемни вноски и такси за ползване  на търговски обекти и терени, пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение всички физически или юридически лица- страни по договори, сключени с Община Дупница, и “Общински пазари”, за периода, за който е установено, че са преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение със заповеди на министъра на здравеопазването и кмета на Община Дупница. Мярката ще бъде приложена за лица, които нямат задължения към Община Дупница за местни данъци, такси и други общински вземания към 31.12.2019 г., освобождават се от заплащане на месечни наемни вноски всички физически или юридически лица- страни по договори, сключени с  “ГУМ Дупница” ЕООД за периода, за който са преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение, които нямат задължения към “ГУМ Дупница” и Община Дупница за местни данъци, такси и други общински вземания към 31.12.2019  г. Освен това до отмяната на извънредното положение да не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици като разваляне на договор и изземване имоти  на частноправни субекти по договори сключени с Община Дупница, еднолични дружества с ограничена отговорност, собственик на капитала на които е Община Дупница, предприятия и бюджетни дейности към Община Дупница за наем или ползване на общински жилища, търговски обекти и терени, пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение и земеделски земи.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments