ОбС Дупница ще заседава извънредно на 28 септември

На извънредното заседание ОбС Дупница ще разгледа отчета на община Дупница за 2016 година. Общественото обсъждане се проведе преди няколко дни без особен интерес. Предстои приемане на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза на Община Дупница за периода 2018 – 2020 г.

Освен това на заседанието ще трябва да се вземе решение за утвърждаване и дофинансиране на самостоятелна паралелка с с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2017/2018 година в ОУ „Христо Ботев“, с. Самораново, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Яхиново и ОУ „Христо Ботев“, с. Крайници.

Останалите докладни записки касаят разпореждане с имоти и разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване. Заседанието започва в 10 часа.