Община Дупница избира фирма, която да изготви идеен проект за подмяна на уличното осветление в селата

Община Дупница ще търси фирма, която да изготви идейния проект за въвеждане на енергоспестяващи мерки и дейности по модернизация, реконструкция и интелигентно управление на уличното осветление в селата в общината. Сумата, която се отделя от общинският бюджет е 16 666 лв. без ДДС, а срокът за изготвяне ще бъде 30 календарни дни. От доклада става ясно, че съществуващото улично осветление на територията на община Дупница е изграждано и подобрявано през последните 35 год.

Извършеното енергийно обследване на уличното осветление на селата в община Дупница е показало, че при съществуващото състояние на осветителната система, не се осигуряват изискваните санитарно-хигиенни норми за осветеност. Изградената сравнително стара осветителна система, както и тежката й поддръжка са основните причини, системата да не отговаря напълно на изискванията на действащия стандарт за улично осветление. След реализирането на проекта за реконструкция на уличното осветление в селата на община Дупница, ще се постигне високо ниво на икономия, както от спестената електрическа енергия, така и от спестените директни разходи по поддръжката на системата.

С реализирането на мярката, при сума на инвестициите 994 129,50 лв. без ДДС ще се постигне намаляване на разходите за заплащане на електроенергия с повече от 83,16% от базовите стойности, а експлоатационните разходи ще се намалят с близо 80%. Припомням, че община Дупница изрази намерение да кандидатства с проект за уличното осветление в селата пред Норвежката програма, като финансирането там е 100 % от програмата.

 

0 0 votes
Article Rating
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments