ДупницаНачало

Община Дупница разкрива нова социална услуга

С докладна до ОбС Дупница, кметът на общината предлага считано от 1 януари да бъде създадена нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, като държавно-делегирана дейност. От новата услуга ще могат да се възползват 138 потребители от общината, като за тях ще се грижат 46 човека, които трябва да бъдат назначени.
Община Дупница е подала заявление през месец декември до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане за получаване на предварително одобрение за създаване на социалната услуга, каквото е получено на 15-и януари тази година. Общата сума за това е 549 930 лева.
Потребителите на услугата ще бъдат лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност, както и деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
Ако съветниците подкрепят предложението на инж.Чимев, услугата става постоянна, като броят на асистентите и потребителите ще бъде коригирана всяка година. Община Дупница предвижда да не се разкрива ново звено, което да организира и управлява услугата „Асистентска подкрепа“. Дейността ще се възложи на Отдел „Здравеопазване, социални дейности и секретар на МКБППМН“, който към момента администрира Механизма за лична помощ съгласно Закона за личната помощ и е част от структурата на Община Дупница.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments