ДупницаНачало

Община Дупница търси наематели на 150-те социални жилища

Община Дупница обявява 30-дневен прием на документи за кандидатстване и настаняване под наем в социалните жилища, намиращи се на терена на Бившите казарми. Договорите за наем на настоящите ползватели изтичат и това е причината за обявяването на наемна сесия. 1,50 лв/кв.м. е наемната цена, която се плаща за апартаментите от едностайни до четиристайни. Комисия от общински съветници и администрация ще разглеждат документите на подалите за настаняване в 150-те жилища. Договорите ще бъдат за 5 години.

Право да кандидатстват  за настаняване имат лицата, които са български  граждани с постоянен адрес на територията на общината повече от 5 год. без прекъсване, не притежават жилище, вила или идеални части от такива имоти, годни за постоянно обитаване, или право на ползване върху тях, не притежават незастроен поземлен имот, предназначен за жилищно или вилно строителство, идеални части от такъв имот или право на строеж върху него, не притежават фабрики, работилници, магазини, складове за търговска и стопанска дейност или идеални части от такива имоти, не са прехвърляли имоти по т.2, 3 или 4 на други лица, през последните 10 год., включително ипотекиран имот отнет в полза на банка, с изключение на прекратяване на собственост, прехвърляне на идеални части на трето лице или дарение в полза на общината, не притежава имущество, вкл.МПС на обща стойност, по – голяма от пазарната цена на жилището в община Дупница, съответстващо на нуждите на семейството (домакинството), една четвърт от общия годишен доход на лицата и членовете на техните семейства (домакинства) не може да покрие разхода за пазарна наемна цена за жилище, съответстващо на нуждите на семейството (домакинството), срещу лицата и членовете на неговото семейство (домакинство) не е изпълнена процедура по чл.65 от ЗОС, за изземване на общинско жилище.

Необходимите документи за кандидатстване са: удостоверения за извършени сделки с имоти от Служба по вписвания за последните 10 години, служебни бележки за годишните доходи от трудово или служебно правоотношение за предходната година, а при наличие на други доходи – копие от данъчни декларации, удостоверение за получаване или неполучаване на детски и социални надбавки от Дирекция социално подпомагане, копие от решение на ТЕЛК, ако има такова.

Срокът за подаване на документи е от 21.09.2020 до 02.11.2020 год. а повече информация може да се получи на 0701 5 92 24.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments