Община Сатовча и община Якоруда – с най нисък среден брой деца в детските градини.

Това сочат основните резултати от проведените от Националния Статистически институт годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в област Благоевград.

През учебната 2016/2017 година в детски градини са записани 11 044 деца, което е с 329, или 2.9% по-малко от броя им през предходната година. През учебната 2016/2017 г. броят на детските градини в област Благоевград е 68 и намалява с 1.4% в сравнение с 2015/2016 учебна година. Момчетата са 5 749 или 52.1%, а момичетата съответно 5 295 (47.9%). Педагогическият персонал, зает в детските градини е 998, от които 934 са детски учители. В сравнение с предходната учебна година общият брой на педагогическия персонал намалява с 19 души, или 1.9%. От целия персонал 23.8% е ангажиран в детските градини на община Благоевград.

В началното образование (І – ІV) клас се обучават 12 650 ученици, а в прогимназиалното (V – VІІІ) – 10 419. Завършилите средно образование в общообразователни и професионални училища са съответно 1 277 и 953 ученици.

Към 1.10.2016 г. година учебни занятия се водят в 108 общообразователни и специални училища, като броят на учениците в тях е 29 701. В сравнение с предходната учебна година броят им се увеличава с 427, или с 1.5%. Учителите в общообразователните и специалните училища през учебната 2016/2017 г. са 2153, или с 67 повече в сравнение с предходната година. На една паралелка в общообразователните и специалните училища се падат средно по 21 ученици.

Националният статистически институт провежда ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции. Чрез тези изследвания се стреми да установи броя на учащите в системата на образованието към определена дата на наблюдение.

Повече информация и данни за образованието могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ.