Общински консултативен съвет по въпросите за младежта ще създадат в Дупница

По данни на “ГРАОН” в община Дупница към момента живеят 7 730 младежи, което представлява 15,12 % от населението. В предложението се посочва, че чрез представителите си в Общинския консултативен съвет младите хора ще имат възможност да предлагат различни инициативи и да влияят при вземането на решения на местно ниво. В състава на съвета ще влизат представители на различни общински и държавни структури, както и представители на Ученическите съвети и на младежки НПО.

Дейността на съвета ще се ръководи от председател, който ще бъде назначен със заповед на кмета на общината.

Младежите ще могат да дават становища и да участват в разработването на проекти на нормативни актове и стратегически документи, които се отнасят до общинската политика за младежта. Ще могат да участват и в обсъждането на проекти, свързани с финансирането на младежки инициативи, да организират доброволчески и акции и други.

Предложението за създаване на такъв младежки съвет е публикувано на сайта на община Дупница и е отворено за предложения. След изтичане на срока, който е 30 дни, предложението ще бъде разгледано на заседание на ОбС Дупница.