Обявиха поръчката за рекултивация за сметището

Преди около месец с решение на Министерски съвет Община Дупница получи правото на собственост върху държавен имот с площ 57 838 кв. м в землището на гр. Дупница. Имотът е необходим за изпълнение на проект, който включва закриване и рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци в местност „Злево“. Дейностите се финансират по Оперативна програма „Околна среда“.

Сега община Дупница обяви обществената поръчка за проектиране, изпълнение на строителство и авторски надзор за рекултивацията. Стойността на поръчката е 4 031 313 лв. без ДДС, а продължителността на поръчката е 350 дни. Съгласно геодезическото заснемане на фактическото положение на депото към м. юли 2019 г. с отпадъци са замърсени 79758 кв.м терени, а тялото на депото заема около 50000 кв.м от поземлени имоти в землището на гр. Дупница.
В предмета на обществената поръчка се предвижда изготвянето на инвестиционен проект във фаза „Работен“, изпълнение на СМР по подготвителни дейности и техническата рекултивация, мониторингова система, биологична рекултивация за първата година и упражняване на авторски надзор по време на строителството. Офертите ще се събират до 5 февруари.

На депото се намира претоварната площадка, тя обаче трябва да бъде закрита след рекултивацията на сметището.

Община Дупница има инвестиционно намерение за обособяване на площадка за временно съхранение, сортиране и претоварване на генерираните битови отпадъци, като предвижда тя да бъде обособена в местността Елез дере в Дупница. На какъв етап е процедурата обаче нямаме информация.

0 0 vote
Article Rating
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments