ДупницаНачало

Окръжен съд – Кюстендил отхвърли иска на Мюсюлманско изповедание против Община Дупница за собствеността на джамията в града

 

Окръжен съд – Кюстендил отхвърля, като неоснователен, предявения от Мюсюлманско изповедание, срещу Община Дупница, иск с правно основание чл.108 от Закона за собствеността за признаване за установено по отношение на Община Дупница, че Мюсюлманско изповедание, на основание реституция по реда на Зaкона за вероизповеданията, като правоприемник на Софийската мюсюлманска вероизповедна община, респ. Мюсюлманското джамийско настоятелство гр. София е собственик на поземлен имот, състоящ се от 944 кв.м. застроено и незастроено място, както и на построената в него джамийска сграда сега с функция обект на културата, с административен адрес: пл. „Свобода“.

Съдът счете, че е недоказано твърдението на ищеца, че Софийска мюсюлманска вероизповедна община, респ. Мюсюлманското джамийско настоятелство гр. София, са притежавали правото на собственост върху имота, поради което и е могъл да придобие правото на собственост върху него по силата на правоприемство. Съдът е приел, че по делото липсват и доказателства за одържавяване, отчуждаване, конфискуване или незаконно отнемане на процесния поземлен имот, което изключва при хипотезата на пар.5 от ПЗР на ЗВ същият да се счете по силата на закона за реституиран в полза на ищеца.

Решението на Окръжен съд – Кюстендил подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Апелативен съд – София в 2-седмичен срок от датата на връчването на препис от същото на страните.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments